Algemene voorwaarden By Decorum

Artikel 1

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of
diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of
diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen
die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of
digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die onderdeel is van Decorum Company (toegang tot)
digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale
inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen.

Artikel 2

Identiteit van de ondernemer Flowersbydecorum:
Decorum Plants B.V. Europa 1
2672 ZX te Naaldwijk
KvK-nummer: 27242503
BTW-nummer: NL808066973B01
Website: www.flowersbydecorum.nl

Artikel 3

Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Decorum Plants B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst met Decorum Plants B.V.  Voordat een overeenkomst wordt gesloten, zijn deze algemene voorwaarden ter hand gesteld aan de consument. Heeft de consument op andere wijze inzage kunnen krijgen in de algemene voorwaarden. Een elektronische overeenkomst zal pas kunnen worden gesloten nadat de consument via een daartoe bestemde link toegang heeft kunnen krijgen tot de algemene voorwaarden en de consument deze voorwaarden (middels het plaatsen van een vinkje) heeft geaccepteerd.
3.2 Indien de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking zijn gesteld, dan heeft dat op een
zodanige wijze plaatsgevonden dat de consument de algemene voorwaarden kan opslaan en printen en
deze voor latere kennisneming toegankelijk zijn.

Artikel 4

Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale
inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn
deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Denk hierbij aan de afmetingen van het boeket, de prijs, de levertijd, de kleur, soort boeket.

Artikel 5

De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument
de volgende informatie, schriftelijk of elektronisch op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van de wettelijke bedenktijd c.q.
het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten
zijn van de wettelijke bedenktijd c.q. het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 
5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6

Herroepingsrecht
6.1 Geldt de wettelijke bedenktijd, dan heeft de consument het recht om een bestelling te 
annuleren(herroepen) tot 14 dagen na de dag dat de consument (het laatste van) de bestelde goederen
heeft ontvangen. Als de consument gebruik wil maken van dit herroepingsrecht vindt de consument op
www.bydecorum.nl/algemene-voorwaarden/ onder algemene voorwaarden het (digitale) formulier
waarmee hij dat kan doen. De consument stuurt de goederen niet eerder terug naar Decorum Plants B.V.
voordat hij hiertoe het verzoek heeft ontvangen van Decorum Plants B.V. (reden: Decorum Plants B.V.
staat altijd in voor de kwaliteit van haar producten en kan deze als gevolg van de aard van de producten
veelal niet hergebruiken. Decorum Plants B.V. voorkomt hiermee onnodige belasting op het milieu).
Indien de consument de bestelling retourneert dient deze in de originele verpakking te worden verzonden
aan het adres genoemd op de factuur. Decorum Plants B.V. zal na ontvangst van de retourzending de
eventuele betaling terugstorten.
6.2 De consument draagt de rechtstreekste kosten van het terugzenden van de producten.
6.3 Tijdens de periode dat de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, zal de consument
zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken
in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het
uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in
een winkel zou mogen doen.
6.4 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het voorgaande lid.

Artikel 7
- De prijs 7.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btwtarieven. 7.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 7.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 7.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 7.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 - Nakoming en garantie 8.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 8.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie (zoals bedoeld in artikel 17 van deze voorwaarden) beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 8.3 Onder garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 9 - Levering en uitvoering 9.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 9.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op terugbetaling van hetgeen hij eventueel al heeft betaald. 9.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Duurtransacties: Duur, opzegging en verlenging Opzegging: 10.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 10.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Verlenging: 10.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 10.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 10.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Duur: 10.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 11 - Betaling 11.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na afloop van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 11.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 11.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling en geschillen 16.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 16.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 16.4 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 16.5 Decorum Plants B.V. raadt de consument aan om klachten te mailen naar klantenservice@bydecorum.nl. Decorum Plants B.V zal zich inspannen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan de consument gebruikmaken van het Online Dispute Resolution platform van het Europees Consumenten Centrum. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. 16.6 Op overeenkomsten tussen Decorum Plants B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 17 - Garantie 17.1 Decorum Plants B.V. biedt de volgende garantie op door haar geleverde goederen: Op alle kamerplanten, tuinplanten, bloeiende planten, heeft de klant 2 maanden groei- en bloeigarantie. Op alle hardwaren is de wettelijke garantie termijn van 2 jaar van toepassing. Op boeketten van Decorum heeft de klant 7 dagen vers garantie. 17.2 Decorum Plants B.V. garandeert verder de kwaliteit en/of bruikbaarheid van de geleverde producten in overeenstemming met de verstrekte specificaties. De datum van levering van de producten geldt als ingangsdatum van de garantie. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door Decorum Plants B.V. en Decorum Plants B.V. verzoekt de consument om het product/de producten terug te sturen, zullen de retourkosten voor rekening van Decorum Plants B.V. zijn. Eventuele kosten ten gevolge van ongefundeerde claims komen voor rekening van de consument. 17.3 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze garantie: in geval van schade als gevolg van opzettelijke, verwijtbare of nalatige behandeling; bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud; bij normale slijtage; indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies voor gebruik.
Artikel 18 - Website en catalogus disclaimer 18.1 Wijzigingen in het assortiment kunnen op ieder moment worden aangebracht. Decorum Plants B.V. zal redelijke commerciële inspanningen verrichten om de website up to date te houden, maar de verstrekte informatie en specificaties zijn slechts ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto's op de website zijn meestal nauwkeurig, maar kleine variaties in kleur, vorm en grootte kunnen voorkomen. 18.2 De inhoud van de website is uitsluitend gericht op personen die toegang tot de site hebben vanuit geografische locaties in het leveringsgebied. Decorum Plants B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere gekoppelde websites. 18.3 Als voor advies of informatie op de website verduidelijking of aanvulling is vereist, dient de consument verdere informatie te vragen aan de klantenservice afdeling. Decorum Plants B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die kan ontstaan als gevolg van het volgen van deze hulp, advies of informatie.
Artikel 19 - Intellectuele eigendomsrechten
19.1 De informatie en adviezen welke de consument kunt vinden op de website of in andere publicaties van Decorum Plants B.V., zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen alleen worden gezien als niet meer dan een weergave van 'best practices'. 19.2 Alle geschreven tekst, foto's, ontwerpen en inhoud van de website, de catalogi en andere publicaties, in combinatie met de selectie en rangschikking daarvan en alle software compilaties zijn auteursrechtelijk eigendom van Decorum Plants B.V. of van de personen die een gebruiksrecht aan Decorum Plants B.V. ter zake hebben verleend en worden als zodanig beschermd. Hierbij zijn alle rechten voorbehouden. 19.3 Geen enkel onderdeel van deze website mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Decorum Plants B.V. of van de houder van het betreffende intellectuele eigendomsrecht. 19.4 Alle namen, logo's, slogans, of andere uitspraken kunnen een handelsmerk van ons of een andere persoon of bedrijf zijn. Elk ongeoorloofd gebruik van een merk is onwettig. Het is de consument niet toegestaan de beschermde teksten en beelden te kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, commercieel exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud creëren, dan wel anderen helpen dit te doen. Als de consument op de hoogte is van een dergelijke verspreiding of commerciële uitbuiting, gaat de consumenten ermee akkoord Decorum Plants B.V. hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 20 - Overig 20.1 Indien de consument of Decorum Plants B.V. verzuimt een recht af te dwingen onder deze voorwaarden, zal dat de consument of Decorum Plants B.V. niet kunnen weerhouden om andere rechten af te dwingen dan wel later alsnog een beroep te doen op dat recht. 20.2 Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of bevoegde instantie als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar in enige jurisdictie wordt geacht, zal die bepaling niet worden beschouwd als een onderdeel van deze voorwaarden, en zal niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden.